Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden Perfect Horse V.O.F

Perfect Horse V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72273755 en is gevestigd aan de Kromme Spieringweg 217 (2141 BR) te Vijfhuizen.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Perfect Horse is de vennootschap onder firma van B.W. Schuurman-Willems en C.L. Ramakers.
 3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Koper: De Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: de aanbieder van paardenproducten aan Koper, hierna: Perfect Horse .
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 7. Producten: de producten die door Perfect Horse worden aangeboden zijn vitaminen en supplementen voor paarden en honden.
 8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Perfect Horse.
 9. Website: de website die Perfect Horse gebruikt is https:// www.perfecthorse.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en prijsopgaven van Perfect Horse en iedere overeenkomst tussen Perfect Horse en een koper en op elk product dat door Perfect Horse  wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Perfect Horse , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Perfect Horse aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Perfect Horse zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Perfect Horse is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Perfect Horse gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Perfect Horse gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Perfect Horse is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Perfect Horse  het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Perfect Horse  gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Perfect Horse niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Perfect Horse kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Perfect Horse zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Perfect Horse niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Perfect Horse heeft het recht om zonder  opgaaf  van redenen  opgegeven bestellingen  of geplaatste  orders te weigeren.  Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/opdracht.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.
 2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Perfect Horse , zal Perfect Horse de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Perfect Horse daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 4. Perfect Horse is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kan worden. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden tenzij Perfect Horse kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht, in welk geval Opdrachtgever gehouden is om deze kosten te voldoen. Ook indien Koper de producten reeds in gebruik heeft genomen, is het herroepingsrecht uitgesloten in verband met het verbreken van de hygiënische zegel en/of het verbreken van enige houdbaarheid.
 6. Indien Koper de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Perfect Horse   alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder  meer de kosten van voorbereiding, van bestellingen  bij derden,  van opslag,  de provisie)  te vergoeden indien overeengekomen met Perfect Horse.

Artikel 5 Duurtransacties

 1. Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
 3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
 4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Perfect Horse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Perfect Horse het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Perfect Horse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Perfect Horse worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Perfect Horse  zijn verstrekt, heeft Perfect Horse  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Perfect Horse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Perfect Horse is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Perfect Horse bekend was.
 5. Indien door Perfect Horse of door Perfect Horse ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Koper vrijwaart Perfect Horse voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 7 Levering

 1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Perfect Horse alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Perfect Horse ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordien die een tijdige levering in de weg staat. Indien de producten op voorraad zijn, is de te verwachten leveringstermijn 5 werkdagen indien het afleveradres zich in Nederland bevindt. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Perfect Horse of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Perfect Horse recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient Perfect Horse  schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. De kosten van verzending komen voor rekening van Koper indien de door hem opgegeven bestelling tot 100 euro bedraagt.
 4. Indien de koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Perfect Horse gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Perfect Horse of een externe vervoerder is Perfect Horse, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Perfect Horse gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Perfect Horse ter beschikking heeft gesteld.
 8. Perfect Horse is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Perfect Horse is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken tenzij anders overeengekomen.
 10. Perfect Horse behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te eisen, of een levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 11. Perfect Horse verbindt zich jegens  de opdrachtgever om de te leveren  zaken behoorlijk  te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik en/of gebruik bij zijn (huis)dieren, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Perfect Horse erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht kalenderdagen na levering schriftelijk aan Perfect Horse te worden gemeld op info@perfecthorse.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Perfect Horse , vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen  ontdekken, dienen  aan Perfect Horse   terstond na ontdekking van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld. Indien niet terstond  gereclameerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door Perfect Horse om de ingediende reclames te controleren.
 6. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde  zaken kunnen  nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele  levering.
 7. Koper mag tenzij op grond van door Perfect Horse   erkende  reclame  en door Perfect Horse  daartoe  voorafgaand  verleende  schriftelijke  toestemming  geen geleverde  zaken  retour zenden. Enkel ongebruikte en/of ongeopende producten, in de originele verpakking kunnen teruggenomen worden.
 8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 9 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De verzendkosten zijn voor rekening van Koper.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst   maar voor de overeengekomen   datum van op- of aflevering  de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen,   onderdelen,  de lonen of andere  prijsbepalende   factoren  een wijziging  hebben  ondergaan, is Perfect Horse   gerechtigd  de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig    aan te passen,  echter  niet voordat  drie maanden verstreken  zijn sinds de totstandkoming   van de overeenkomst.   Het in de vorige  volzin  bepaalde  laat onverlet  de bevoegdheid  van Perfect Horse   om prijsverhogingen  krachtens  wet- en regelgeving  te allen tijde door te berekenen  en de aanbiedingsprijs  dienovereenkomstig    te verhogen.
 4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst komen voor rekening van Koper.
 5. Perfect Horse verstrekt aan Koper een gespecificeerde factuur ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

 

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf en online te gedaan te worden via iDEAL. Indien de producten fysiek afgenomen worden, kan er tevens contante en/of pinbetalingen gedaan worden, alsmede er achteraf op basis van factuur betaald kan worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten vooraf en ineens online te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan een Koper indien uitdrukkelijk overeengekomen, op basis van een factuur de producten achteraf betalen binnen de betalingstermijn van 14 (kalender)dagen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Perfect Horse op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Perfect Horse heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Perfect Horse kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Perfect Horse  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Koper na een het ongebruikt verstrijken van een nadere ingebrekestelling in verzuim.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Perfect Horse zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente en artikel 6:119a BW (doch tenminste een rente van 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Perfect Horse meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Perfect Horse geleverde zaken, blijven eigendom van Perfect Horse totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Perfect Horse  gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Perfect Horse zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Perfect Horse zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Perfect Horse of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Perfect Horse  zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper of enige rechterlijke instantie.
 5. Perfect Horse heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Perfect Horse . Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Perfect Horse de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan

Perfect Horse  worden vergoedt door Koper.

Artikel 12 Garantie

 1. Perfect Horse staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Perfect Horse is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Perfect Horse de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Perfect Horse , vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Perfect Horse te retourneren en de eigendom aan Perfect Horse  te verschaffen indien daarom verzocht wordt door Perfect Horse . Het retourneren van producten komt voor rekening van Koper.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Perfect Horse, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Perfect Horse heeft behandeld.
 5. Indien de door Perfect Horse verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Perfect Horse wijst er op dat op sommige producten een beperkte houdbaarheidsdatum rust. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.
 6. Bij vragen over de toepassing van het product, en de geschiktheid ervan op dieren in algemene zin, kan Koper zich wenden tot Perfect Horse, of concreet advies vragen aan zijn eigen dierenarts.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Perfect Horse is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Perfect Horse bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Perfect Horse gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is Perfect Horse bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Perfect Horse op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Perfect Horse de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.Perfect Horse  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Perfect Horse leidt tot aansprakelijkheid van Perfect Horse jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Perfect Horse  in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. De aansprakelijkheid van Perfect Horse  beperkt  zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige  zaak of de vervanging  van die zaak –  of een onderdeel daarvan  –  een en ander ter beoordeling  van Perfect Horse .
 3. Perfect Horse is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade aan de dieren, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Perfect Horse geleverde producten is uitgesloten.
 4. Perfect Horse is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 5. Perfect Horse is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Perfect Horse staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Perfect Horse verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Perfect Horse wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Koper en/of derden wiens (huis)dieren door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden.
 8. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Perfect Horse is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product geschikt is voor zijn dier. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de dierenarts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

 1. Perfect Horse is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Perfect Horse , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Perfect Horse zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Perfect Horse , (xi) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Perfect Horse buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Perfect Horse heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Perfect Horse zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Perfect Horse berusten uitsluitend bij Perfect Horse en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Perfect Horse rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfect Horse. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Perfect Horse opgeleverde zaken, dient Perfect Horse. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Perfect Horse rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Perfect Horse gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Perfect Horse de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@perfecthorse.nl.
 2. Indien Perfect Horse op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Perfect Horse of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper, onverminderd hetgeen volgt uit artikel 6 van deze algemene voorwaarden, verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@perfecthorse.nl als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Perfect Horse de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Perfect Horse zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Perfect Horse en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Perfect Horse en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Noord-Holland, tenzij bepalingen van dwingend recht anders bepalen.

Privacyverklaring Perfect Horse

Dit is de privacyverklaring van Perfect Horse. In dit document wordt uitgelegd hoe Perfect Horse omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Perfect Horse de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van Perfect Horse worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Perfect Horse bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://perfecthorse.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Perfect Horse, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 Categorieën persoonsgegevens

Perfect Horse verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Bestelhistorie;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord ten behoeve van het account;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie.

 Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Perfect Horse biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Perfect Horse verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van de overeenkomsten;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn

De door Perfect Horse verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

 Verwerking door derden

Perfect Horse deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Websitebeheerder, ten behoeve van het onderhouden van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, financiële gegevens, account gegevens, e-mail- en/of IP-adres en de bestelhistorie.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Perfect Horse neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van de website https://perfecthorse.nl stem je in met deze disclaimer. Perfect Horse behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Perfect Horse aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Perfect Horse.

Cookieverklaring

Perfect Horse maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag Perfect Horse cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die Perfect Horse gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Perfect Horse je naar de privacy- en cookie verklaringen van deze partijen.

Op de website van Perfect Horse worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat Perfect Horse informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@perfecthorse.nl.

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Perfect Horse.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Perfect Horse, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Perfect Horse over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Perfect Horse staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Perfect Horse met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@perfecthorse.nl.  Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens verzoekt Perfect Horse u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Perfect Horse zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring

Perfect Horse kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is opgesteld op 8 februari 2019.